iepirkšanās noteikumi

1.      SIA “Linus Medical”, Reģ. nr.40103200852, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 33A-3a, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk - “Pārdevējs”, “mēs”) pārdod jums (turpmāk - “Pircējs”), un jūs pērkat no Pārdevēja preces, kas tiek piedāvātas tīmekļa vietnē www.glikometrs.lv pieejamajā e-veikalā (turpmāk – “E-veikals”).

2.      Pirkumi E-veikalā tiek veikti saskaņā ar šiem noteikumiem uz Pircēja E-veikalā iesniegta pasūtījuma (turpmāk - “Pirkuma pasūtījums”) pamata.

3.      Preču attēli E-veikalā ir ilustratīvi. Preces izskats dabā var atšķirties.

4.      Preču cenas E-veikalā ir norādītas eiro (EUR), un tajās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. E-veikalā norādītajās preču cenās nav iekļauta piegādes maksa, ja tāda ir noteikta.

5.      Preces Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas norādītas E-veikalā Pirkuma pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Ja preces cena tiek pazemināta pēc Pirkuma pasūtījuma iesniegšanas, Pircējam nav tiesību prasīt Pārdevējam atmaksāt cenas starpību.

6.      Preču cenas, kas norādītas E-veikalā, un preču klāsts var tikt mainīts pēc Pārdevēja ieskatiem.

7.      Pircējs veic samaksu par pasūtītajām precēm atbilstoši samaksas veidam, ko Pircējs izvēlējies, veicot Pirkuma pasūtījumu.

8.      Maksa par pasūtīto preču piegādi ir norādīta Pirkuma pasūtījuma izveidošanas laikā, un tā ir atkarīga no izvēlētās piegādes metodes un piegādes vietas. 

9.      Preču piegāde ārpus Latvijas nav garantēta, bet tā var tikt nodrošināta atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja spējas piegādāt preces uz attiecīgo vietu. Ja piegāde uz Pircēja norādīto adresi netiek piedāvāta Pirkuma pasūtījuma izveidošanas laikā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai saņemtu papildu informāciju par iespējamo piegādi uz Pircēja izvēlēto adresi.

10.  Pircējs veic Pirkuma pasūtījumu, noklikšķinot uz pogas “Pasūtīt”.

11.  Noklikšķinot uz pogas “Pasūtīt”, Pircējs apstiprina, ka:

1)      ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tiem piekrīt;

2)      ir iepazinies ar visu E-veikalā izvietoto informāciju par pasūtītajām precēm, ieskaitot informāciju par preču galvenajām īpašībām, tādā mērā, kāds nepieciešams informēta lēmuma pieņemšanai;

3)      ir iepazinies ar atteikuma tiesību izmantošanas noteikumiem.

12.  Ja Pircējam ir nepieciešama papildu informācija par preci, piemēram, konsultācija par preces pareizu lietošanu, vai arī papildu informācija par E-veikala darbību, Pircējs var sazināties ar Pārdevēju.

13.  Pēc Pirkuma pasūtījuma un samaksas saņemšanas (ja Pircējs ir izvēlējies maksāt ar bankas pārskaitījumu) Pārdevējs nosūta Pircējam uz e-pastu Pirkuma pasūtījuma apstiprinājumu (turpmāk - “Apstiprinājums”). Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju, kurā ietverti šie noteikumi, stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs nosūta Pircējam Apstiprinājumu, un tas ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.

14.  Pārdevējs negarantē preču pieejamību E-veikalā. Ja pēc Pirkuma pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs konstatē, ka pasūtītā prece E-veikalā nav pieejama, tas sazināsies ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju. Šādā gadījumā puses var vienoties par piegādes termiņa pagarinājumu, līdzvērtīgas preces piegādi vai citu abpusēji pieņemamu risinājumu. Ja puses nepanāk vienošanos, Pirkuma pasūtījums attiecīgā daļā netiek pieņemts izpildei, un Pārdevējs atmaksā Pircējam saņemto naudu par preci, kas netiks piegādāta.

15.  Ja Pircējs vēlas atsaukt iesniegto Pirkuma pasūtījumu, viņam ir nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju pa tālruni, norādot savu vārdu, uzvārdu un pasūtītās preces. Ja Pirkuma pasūtījuma izpilde jau ir uzsākta un to nevar apturēt, tad Pircējam ir iespēja iegādātās preces nosūtīt atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības (ja atteikuma tiesības ir piemērojamas). Ja Pircējs īsteno atteikuma tiesības, samaksātā nauda tiks atmaksāta atbilstoši atteikuma tiesību noteikumiem.

16.  Izvēloties preču piegādi ar kurjeru, pasūtījumiem piegādes laiks ir līdz piecām darba dienām. Piegādes termiņš tiek skaitīts no Apstiprinājuma nosūtīšanas. Ja Pircējs nav saņēmis preces plānotajā piegādes laikā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju.

17.  Preces tiks piegādātas uz Pirkuma pasūtījumā norādīto piegādes adresi. Izvēloties preču piegādi ar kurjeru, Pircējs atbild par pareizas un precīzas piegādes adreses norādīšanu. Preču sūtījums ir jāpieņem pilngadīgai personai, kura apliecina preču saņemšanu.

18.  Izvēloties preču piegādi ar kurjeru, Pircējam ir pienākums apmaksāt piegādes izdevumus pilnā apmērā, ja preces nav piegādātas Pircējam tā darbības vai bezdarbības dēļ.

19.  Preču piegāde ar kurjeru neietver to uzstādīšanu vai Pircēja konsultēšanu par piegādātajām precēm. Nepieciešamo informāciju var saņemt, sazinoties ar Pārdevēju. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu saistībā ar jebkuru trešās personas veiktu preces uzstādīšanu vai konsultēšanu par preci.

20.  Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt preces Pārdevēja birojā, preces tiek izsniegtas, ja Pircējs ir veicis samaksu un ierodas saņemt preces ne vēlāk kā 30 dienas pēc Apstiprinājuma saņemšanas. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā pirkuma līguma, atmaksājot par pasūtītājām precēm saņemto naudu, ja Pircējs neierodas saņemt preces norādītajā termiņā.

21.  Saņemot preces, Pircējam uzmanīgi jāatver saņemtais iepakojums, lai nebojātu preces.

22.  Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas saskaņā ar atteikuma tiesību izmantošanas noteikumiem, kas ir pieejami sadaļā “Atteikuma tiesības”. Lūdzam ievērot, ka atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pārdevējs atmaksās Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas sakarā ar Pircēja skaidri izvēlētu citu piegādes veidu, nevis vislētāko Pārdevēja piedāvāto standarta piegādi), bet Pircējam būs jāsedz preču atdošanas tiešās izmaksas. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

23.  Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai atbilstoši preces lietošanas mērķim un saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

24.  Ja Pircējam piegādātā prece neatbilst pirkuma līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās tiesības.

25.  Uz Pircējam piegādātajām precēm var attiekties ražotāja garantija. Garantijas noteikumi ir pieejami E-veikalā, kur ir norādīta informācija par konkrēto preci. Tomēr, ja precēm pievienotie garantijas noteikumi ir atšķirīgi, noteicošie ir precēm pievienotie garantijas noteikumi.

26.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju pirkuma līguma neizpildi, kas izriet no nepārvaramas varas apstākļiem, proti, ugunsgrēka, plūdiem, zemestrīces, epidēmijas, kara, streika, normatīvo aktu grozījumiem vai jebkādiem citiem apstākļiem, kas ir ārpus pušu kontroles, un ko puses nevarēja paredzēt pirkuma līguma noslēgšanas brīdī, ja puses nevarēja novērst šādus apstākļus vai to sekas, un šādi apstākļi tieši ietekmē pirkuma līguma izpildi. Tādā gadījumā līgumsaistību izpildi pagarina uz laiku, kas vienāds ar šo nepārvaramās varas apstākļu ilgumu.

27.  Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

28.  Visi strīdi attiecībā uz līguma izpildi starp pusēm tiek risināti pārrunu ceļā. Visi strīdi, pretrunas un pretenzijas, kas izriet no pirkuma līguma vai skar to, un ko puses nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tiek nodoti izšķiršanai Patērētāju strīdu risināšanas komisijai (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, tel. nr. 65452554, e-pasta adrese: [email protected], vietne: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 ) un Latvijas Republikas tiesām.

29.  Pircējs var iesniegt sūdzības un ieteikumus uz zemāk norādīto adresi un tālruņa numuru.

SIA “Linus Medical”

K. Valdemāra iela 33A-3a, Rīga, LV-1010, Latvija

Reģ. nr.40103200852

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +371 67316323 

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

1.      Iegādājoties preci E-veikalā, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu, izņemot šo noteikumu 2.punktā paredzēto gadījumu.

2.      Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

3.      Gadījumā, ja Pircējs vēlas iegūt informāciju par to, vai uz konkrēto preci attiecas atteikuma tiesības, viņš var sazināties ar Pārdevēju.

4.      Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš izbeidzas pēc 14 dienām, skaitot no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā trešā persona, izņemot pārvadātāju, iegūst valdījumā:

1)      preci;

2)      pēdējo preci, ja vienā pasūtījumā ir pasūtītas vairākas preces, kas tiek piegādātas atsevišķi.

5.      Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāinformē Pārdevējs, SIA “Linus Medical”, reģ. Nr.40103200852, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 33A-3A, Rīga, LV-1010, Latvija, par savu lēmumu atkāpties no līguma vienā no šādiem veidiem:

1)      ar atteikuma formu pēc zemāk pievienotā parauga;

2)      ar citu nepārprotamu paziņojumu, piemēram, pa pastu nosūtītā vēstulē vai ar e-pastu.

6.      Atteikuma formas vai nepārprotama paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz noslēgto līgumu un atbrīvo Pircēju no līgumsaistībām, kas izriet no noslēgtā līguma.

7.      Lai būtu ievērots atteikuma tiesību termiņš, paziņojumu par to, ka Pircējs izmanto savas atteikuma tiesības, Pircējs nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

8.      Ja Pircējs atkāpjas no šī līguma, Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tajā skaitā piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas sakarā ar Pircēja skaidri izvēlētu citu piegādes veidu, nevis vislētāko Pārdevēja piedāvāto standarta piegādi), bez liekas kavēšanās, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tiek informēts par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pārdevējs veiks šādu atmaksu, izmantojot tādu pašu maksājuma līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumu, ja Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim. Jebkurā gadījumā šādas atmaksas rezultātā Pircējam nebūs jāmaksā nekāda maksa.

9.      Tomēr Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tas saņem atpakaļ preces vai Pircējs iesniedz Pārdevējam pierādījumus tam, ka ir nosūtījis preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvā paņemt preci atpakaļ.

10.  Pircējam ir jānosūta vai jānodod preces atpakaļ Pārdevējam bez liekas kavēšanās, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs nosūta Pārdevējam paziņojumu par to, ka Pircējs izmanto savas atteikuma tiesības. Šis termiņš ir ievērots, ja Pircējs nosūta preces atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvā paņemt preci atpakaļ.

11.  Pircējam būs jāsedz preču atpakaļ atdošanas tiešās izmaksas. Šo izmaksu maksimālā summa tiek lēsta 10 EUR apmērā.

12.  Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, kas rodas no to izmantošanas citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

13.  Lūdzam aizpildīt un nosūtīt Pārdevējam šo formu tikai tad, ja vēlaties atkāpties no līguma.

Adresāts

SIA “Linus Medical”

K. Valdemāra iela 33A-3a, Rīga, LV-1010, Latvija

Reģ. nr.40103200852

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +371 67316323 

 

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka vēlos/vēlamies atkāpties no sava līguma par šādu preču pirkumu:

   

 

Pasūtīšanas datums:

   

 

Saņemšanas datums:

   

 

Patērētāja (-u) vārds, uzvārds

   

 

Patērētāja (-u) adrese

   

 

Patērētāja (-u) paraksts (tikai papīra formā sagatavotajiem paziņojumiem)

   

 

Datums:

   

 

 

 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.